Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

STANOWISKO NR 53/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, przekazanym przy piśmie Pana Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 22 października 2018 r. znak: ZPM.0212.8.2018, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.