Akt korporacyjny

Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 49/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek, przekazanym przy piśmie Pana Sławomira Gadomskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 2 października 2018 r., znak: PZT.0212.12.2018.TK nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia.