Akty korporacyjne

Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

STANOWISKO Nr 5/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 9 stycznia 2018 r., znak: PLO.462.1.2018.JM, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.