Akty korporacyjne

Lekarz.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 80/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, skierowanym do konsultacji społecznych pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Zbigniewa Króla, znak: ASG.4082.102.2017, zgłasza następujące uwagi:

Samorząd lekarski sprzeciwia się projektowi w zakresie, w jakim przewiduje, że świadczeniodawca będzie mógł łączyć realizację udzielania świadczeń ambulatoryjnych przez personel lekarski między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz w zakresie, w jakim przewiduje, że świadczeniodawca będzie mógł łączyć udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z realizacją świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w innych komórkach organizacyjnych.

Prezydium wskazuje, że wprowadzenie takiego rozwiązania - uchwalonego jak się zdaje w celu osiągnięcia oszczędności finansowych i kadrowych w podmiotach leczniczych - będzie nieuchronnie prowadziło do sytuacji, w których lekarz będzie zmuszany do wykonywania pracy nie zawsze zgodnie ze swoimi umiejętnościami zawodowymi. Wyznaczenie, w drodze polecenia służbowego, lekarzy nie posiadających umiejętności i doświadczenia niezbędnych do pracy w danej poradni jest nie do pogodzenia z postanowieniami art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Ponadto Prezydium zwraca uwagę, że konieczność zabezpieczenia przez lekarza kilku miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych znacznie ogranicza bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a lekarza pracującego w tym trybie naraża na zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkody.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zdecydowanie nie zgadza się z zawartym w uzasadnieniu projektu stwierdzeniem, że proponowane przepisy umożliwią świadczeniodawcom optymalne wykorzystanie personelu medycznego dla zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwią świadczeniodawcom ustalenie optymalnego modelu czasu pracy personelu lekarskiego, dostosowanego do potrzeb zdrowotnych pacjentów. W realiach polskiego systemu ochrony zdrowia, w której występują wyraźne niedobory kadr lekarskich, proponowane w projekcie rozwiązanie będą prowadziły raczej do obligowania lekarzy do wykonywania zawodu z naruszeniem zasady działania w obrębie swoich kwalifikacji i umiejętności, co wyraźnie zagraża interesom pacjentów.

Prezydium zwraca również uwagę na niezapewnienie właściwego terminu konsultacji społecznych w stosunku do tego projektu. Termin na zgłaszanie uwag wyznaczono na dzień 22 grudnia 2017 r., tymczasem na dzień przed upływem tego terminu projekt nie został nawet doręczony samorządowi lekarskiemu jako ważnemu uczestnikowi procesu opiniowania zawartych w nim rozwiązań.