Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

STANOWISKO Nr 72/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, przekazanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 października 2017 r., znak: MDL.0212.2.2017.KC proponuje uwzględnienie w treści załączników do przedmiotowego rozporządzenia nowych poziomów wykształcenia, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), tj. wykształcenia zasadniczego branżowego oraz wykształcenia średniego branżowego.