Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań.

Akty korporacyjne

Lekarz.2015.7.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2015 r.

STANOWISKO Nr 40/15/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań, przekazanego przy piśmie pana Cezarego Cieślukowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r., podtrzymuje krytyczne stanowisko samorządu lekarskiego wobec wprowadzenia uprawnienia pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania leków oraz możliwości wystawiania na nie recept, wyrażone w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej nr 2/14A/II z dnia 9 maja 2014 r.