Akt korporacyjny

Lekarz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 71/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej, o którym poinformował Pan Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 7 listopada 2018 r., znak: FZP.078.8.2018.RM, IK:1292166 co do zasady pozytywnie ocenia przedłożony projekt rozporządzenia.

Wątpliwości Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi jednakże zaproponowany zakres danych medycznych przewidzianych do wprowadzenia do rejestru, który zdaniem Prezydium jest zbyt szeroki.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca ponadto uwagę, że nakładanie na świadczeniodawców nowych obowiązków powinno zawsze skutkować odpowiednim zwiększeniem środków finansowych na ich realizację.