Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

STANOWISKO Nr 6/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: ZPM.0212.13.2017, zgłasza następujące uwagi uwag do przedmiotowego projektu:
1) w § 1 proponuje się dodać pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) poprawa opieki stomatologicznej nad dziećmi, młodzieżą i starszymi pacjentami;

9) zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu zakażeń bakteryjnych spowodowanych wysokoodporną flora bakteryjną związaną z nieprawidłową praktyką stosowania antybiotyków.";

2) pkt 5 jest bardzo ogólny, w szczególności nie wiadomo co ma oznaczać "tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku zamieszka"; w związku z tym proponuje się doprecyzować to kryterium lub w uzasadnieniu projektu szczegółowiej je opisać;
3) w Ocenie Skutków Regulacji w ust. 3 problematyczne jest stwierdzenie, że rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie. Wbrew temu stwierdzeniu zasadne wydaje się skorzystanie z doświadczeń państw, mających podobną sytuację jak Polska.