Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

STANOWISKO Nr 59/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego, przekazanym przy piśmie pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia znak: NSM.0212.7.2017, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia.