Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.5.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2021 r.

STANOWISKO Nr 58/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, o którym powiadomił Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 5 maja 2021 r., znak: ZPP.763.19.2021(2), nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia.