Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.8.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 25/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, przekazanym przy piśmie Pana Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 14 sierpnia 2018 r. znak: ZPM.0212.5.2018.SM, zgłasza do przedmiotowego projektu rozporządzenia następujące uwagi o charakterze technicznym:

Z treści projektu rozporządzenia wynika, że w momencie jego wejścia w życie moc utraci dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 1359) natomiast w uzasadnieniu i OSR do projektu rozporządzenia błędnie podano, że projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 1991). Wobec powstałej nieścisłości zasadne jest dokonanie w uzasadnieniu i OSR do projektu rozporządzenia odpowiedniej zmiany, tak aby ich treść korelowała z treścią projektu rozporządzenia.

W treści § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia słowo "zwanym" należy zastąpić "zwanemu".