Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.5.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2022 r.

STANOWISKO Nr 33/22/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, przekazanymi przy pismach Pana Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r., znak: ZPM.0210.8.2022, wyraża pogląd, że decyzja o odwołaniu stanu epidemii jest przedwczesna i nie została właściwie uzasadniona. Stwierdzenie, że nastąpiła poprawa stanu epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej skutkująca zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zawarte w uzasadnieniach do tych projektów, nie zostało poparte żadnymi badaniami epidemiologicznymi, czy analizami i opiniami ekspertów. Mała liczba wykonywanych testów oraz ograniczenie możliwości bezpłatnego testowania się przez pacjentów może natomiast wskazywać na brak rzetelnych danych dotyczących rzeczywistej liczby zakażeń i aktualnego stanu epidemiologicznego w Polsce.