Lekarz.2017.12.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 82/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, przekazanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: FZP.50.6.2017.AW zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego rozporządzenia:
1) proponuje się zastąpienie terminu "usługobiorca, użytym w § 5 pkt 1 i 2 projektu rozporządzenia, terminem "pacjent",
2) użyte w § 5 pkt 2 lit. b) projektu określenie "data przyjęcia i wypisu z podmiotu leczniczego (ambulatorium, szpital)" nie jest zrozumiałe, gdyż data przyjęcia i wypisu w przypadku wizyty ambulatoryjnej pokrywa się. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje przeredagowanie tego zapisu w następujący sposób: "b) data przyjęcia i wypisu z podmiotu leczniczego albo data wizyty ambulatoryjnej",
3) w treści § 5 pkt 2 lit. l) proponuje się zastąpienie określenia "data przerzutu" określeniem "data rozpoznania przerzutu",
4) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca ponadto uwagę, iż część wymaganych danych jest określona opisowo i bez wzoru karty trudno jest ocenić, czy będą wpisywane w formie wolnotekstowej, czy jako listy do wyboru.