Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.3.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 marca 2022 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 4 marca 2022 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, przekazanego przy piśmie Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2022 r. (znak: DLUS.I.4601.74.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.