Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2019 r. (znak: DLPK-I-402-4/18), nie zgłasza uwag do jego treści.