Sędz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 24 maja 2018 r. (znak: DL-VI-4601-25/18) opiniuje projekt pozytywnie, zgłaszając poniższą uwagę do uzasadnienia projektu.

Opiniowany projekt rozporządzenia zmienia właściwość Sądu Rejonowego w Pile oraz Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu poprzez przekazanie Sądowi Rejonowemu w Pile do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru sądów rejonowych: w Chodzieży, Trzciance, Złotowie i Pile, które należały na podstawie § 1 pkt 27 lit. e zmienianego rozporządzenia do właściwości Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Powyższa zmiana została należycie uzasadniona przez projektodawcę i nie budzi zastrzeżeń Krajowej Rady Sądownictwa.

Rada zwraca jednak uwagę, że oprócz powyższej zmiany w ocenie skutków regulacji zawarto zbędny postulat zmiany właściwości Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu poprzez przyznanie mu do rozpoznania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Obornikach i Sądu Rejonowego w Szamotułach, podczas gdy, zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązującego § 1 pkt 27 lit. e zmienianego rozporządzenia, sprawy te znajdują się we właściwości Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu od 1 stycznia 2016 r. na mocy zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2248).