Akt korporacyjny

Sędz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 maja 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 23 marca 2018 r. (znak: DL-VI-4601-19/18), nie zgłasza uwag do jego treści.