Akty korporacyjne

Sędz.2017.12.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 6 grudnia 2017 r. (znak DL-VI-4602-2/17), opiniuje projekt co do zasady pozytywnie, zgłaszając poniższą uwagę.

Projektodawca zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów (Dz.U. z 2006 r. Nr 42, poz. 287 ze zm.) uzasadnia zmianą brzmienia art. 41 § 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm., dalej jako "usp") nadanego ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1452).

W uzasadnieniu przedstawionego do zaopiniowania projektu wskazuje się, że, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 41 § 1 usp, Minister Sprawiedliwości uzyskał uprawnienie do szczegółowego uregulowania zasad przydziału spraw wpływających do sądów powszechnych, a podobne uregulowanie winno znaleźć się w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 358 ze zm. dalej jako "usw").

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że do wydania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów nie znajduje zastosowania art. 41 § 1 usp, a art. 18 § 1 usw. Nowelizacja art. 41 § 1 usp, który zawiera delegację do wydania rozporządzenia dotyczącego organizacji sądów powszechnych nie może stanowić podstawy do rozszerzenia delegacji ustawowej zawartej w art. 18 § 1 usw, szczególnie, że zastosowanie art. 41 § 1 usp jest wyłączone przez ustawę, gdyż przepis ten nie został wymieniony w wyliczeniu zawartym w art. 70 § 1 usw. Rada wskazuje zatem, że do rozszerzenia delegacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów obejmującego swoim zakresem zasady losowania spraw wpływających do sądu potrzebna jest odpowiednia nowelizacja art. 18 § 1 usw, którego brzmienie nie uległo zmianie od 9 stycznia 2012 r.