Sędz.2017.12.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (nr z wykazu B 355)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 3 listopada 2017 r. (znak DL-VI-4601-37/17), zgłasza poniższe uwagi.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa określenie wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnionej funkcji punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych w proponowany sposób ("do 901", a zatem bez wskazania wysokości minimalnej) jest nieodpowiednie m.in. ze względu na poziom kwalifikacji wymagany dla efektywnego pełnienia tej funkcji.

Jednocześnie Rada podnosi, że rezygnacja z mnożnikowego systemu określania wysokości dodatków z tytułu zajmowanego stanowiska lub funkcji i zastąpienie ich kwotową wysokością dodatków prowadzi do obniżenia wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratury.