Akty korporacyjne

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 października 2017 r. (znak: DL-VI-469-4/17), nie zgłasza uwag do jego treści.