Sędz.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 8 czerwca 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 2 czerwca 2017 r. (znak DL-VIII-4392-3/17), opiniuje projekt co do zasady pozytywnie, zgłaszając poniższe uwagi.

Rada zauważa, że w art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) ustawodawca zawarł delegację dla Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego sposobu prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tym rejestrze. Zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1667 ze zm.) normy instrukcyjne stanowią zatem podstawę prawną dokonywanych wpisów w rejestrze i wiążą sądy powszechne w tym zakresie.

Tym samym budzi wątpliwość, czy zgodnym z delegacją ustawową jest zamieszczenie w rozporządzeniu odwołania do udostępnionego na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości systemu teleinformatycznego. W projektowanych § 49, § 50, § 58, § 61, § 71, § 136 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, a także w § 2 rozporządzenia zmieniającego wskazano, że lista form prawnych i rejestrów, sporządzonych przez Komisję Europejską będzie podlegała udostępnieniu w systemie teleinformatycznym. System teleinformatyczny udostępniony na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest dziennikiem urzędowym w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.). Dokonując tego rodzaju zabiegu legislacyjnego, projektodawca uzależnia zatem treść wpisów w rejestrze, a więc treść orzeczeń sądowych, od publikacji w systemie teleinformatycznym, którego zawartość nie może być uznana za urzędowy publikator powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wątpliwość Krajowej Rady Sądownictwa budzi również wprowadzona, w pkt 7 załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia zasada, w myśl której do transliteracji formy prawnej podmiotu objętego systemem integracji rejestrów lub w nazwie rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany zastosowanie będą miały standardy przewidziane dla portalu E-Sprawiedliwość. Rada zauważa, że zasadnym jest pełne wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 35a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez wyczerpujące uregulowanie szczegółowej treści wpisów w rejestrach. Wprowadzenie odwołania do standardów przewidzianych dla jednej z wielu platform teleinformatycznych, bez podania podstawy prawnej i zakresu zastosowania standardów, nie może być uznane za czyniące zadość zasadom poprawnej legislacji i w praktyce może doprowadzić do problemów interpretacyjnych na etapie dokonywania wpisów przez sądy rejestrowe.

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca również uwagę na krótki, czternastodniowy termin, przewidziany w § 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, liczony od dnia wejścia rozporządzenia w życie dla sądów rejestrowych do dokonania z urzędu zmiany oznaczenia form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów oraz nazw rejestrów, w których podmioty te są zarejestrowane. Wyznaczony przez projektodawcę termin może okazać się zbyt krótki do wywiązania się przez sądy rejestrowe z tego obowiązku, a sam fakt wprowadzenia tak krótkiego terminu do zmiany oznaczeń form prawnych przedsiębiorców zagranicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zostać należycie uzasadniony.