Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.6.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 23 czerwca 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia nie wnosi zastrzeżeń.