Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.6.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2015 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłasza uwag do projektu.