Akty korporacyjne

Sędz.2012.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków, opiniuje go pozytywnie, z uwagi na treść znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jednocześnie zauważa, że zdecydowane różnicowanie uprawnień sędziów i sędziów w stanie spoczynku, w zakresie możliwości uzyskania pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jest rażąco niesprawiedliwe.