Akt korporacyjny

Sędz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 30 października 2018 r. (znak: DLPC-I-4191-4/18), nie zgłasza do niego uwag.