Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 maja 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów przesłanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2019 r. (znak: DLPK-III.4601.6.2019) nie zgłasza uwag, co do jego treści.