Sędz.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 7 czerwca 2018 r. (znak: DL-VI-469-4/18), nie zgłasza uwag do jego treści.