Sędz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych (numer z wykazu A354), przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 30 października 2018 r. (Nr DLPC-I-4191-5/18), opiniuje go pozytywnie nie zgłaszając uwag do jego treści.