Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.5.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 maja 2014 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 maja 2014 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców, opiniuje projekt pozytywnie, bez uwag.