Akt korporacyjny

Sędz.2017.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 6 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu (numer z wykazu: A 317)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 6 listopada 2017 r. (znak DL-VI-4601-34/17), nie zgłasza do niego uwag.