Sędz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 października 2018 r. (znak: DLPC-I-4191-8/18), zgłasza do niego następujące uwagi.
Zdaniem Rady przepis § 1 powinien przewidywać oznaczenie formularza wniosku odpowiednim symbolem. Uwzględnienie tej propozycji usprawniłoby korzystanie z nowo wprowadzanego formularza i stanowiłoby kontynuację dotychczasowej praktyki funkcjonowania urzędowych formularzy.