Sędz.2018.9.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 września 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 września 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 1 sierpnia 2018 r. (znak: DL-VI-4601-17/18) opiniuje go pozytywnie.