Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określania wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika.

Akty korporacyjne

Sędz.2018.10.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określania wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określania wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 25 września 2018 r. (znak: DLPC-I-4191-9/18), nie zgłasza uwag do jego treści.