Sędz.2017.12.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 20 grudnia 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 7 grudnia 2017 r. (znak DL-VI-469- 17/17), zgłasza poniższe uwagi.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa projektowany § 4 ust. 2 dotyczący programu zajęć aplikacji powinien zostać doprecyzowany. Przepis w proponowanym brzmieniu nie zakreśla Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wytycznych precyzujących czy dni wolne od zajęć powinny przypadać po sobie, ani czy miałyby one przypadać, w miarę możliwości, w okresie letnim. Podobnego doprecyzowania wymaga § 8 ust. 2, który nie określa zasad wyznaczania dni wolnych od praktyki w zamian za odbywanie zajęć lub praktyki w sobotę.

Poważne wątpliwości budzi rezygnacja z zasady wyznaczania składu komisji sprawdzianowej spośród wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów. Obecnie sprawdziany przeprowadza komisja sprawdzianowa w składzie od 3 do 5 osób, powoływana przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów (§ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, Dz. U. Nr 217 poz. 1292 ze zm.). Odejście od tej zasady spowoduje, że sprawdziany będą mogły przeprowadzać osoby spoza grona pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury czemu sprzeciwiają się ogólne założenia funkcjonowania tej jednostki jako właściwej do prowadzenia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.