Akty korporacyjne

Sędz.2016.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z 9 maja 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości, opiniuje go bez uwag, zgłaszając jedynie zastrzeżenie co do konieczności uzupełnienia projektowanego rozporządzenia o regulacje dotyczące opisu użytkowania wieczystego i opisu statku morskiego. Stosownie bowiem do art. 1004 i art. 1014 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej: kpc) do egzekucji z użytkowania wieczystego oraz ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. Projektowane rozporządzenie nie zawiera stosownych postanowień, takich jak zawarte w § 140 i § 150 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. z 1968 r., Nr 10 poz. 52 ze zm.), które utracą moc obowiązującą po wejściu w życie art. 947 § 2 kpc w nowym brzmieniu, nadanym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311).