Akty korporacyjne

Sędz.2013.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2013 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 września 2013 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem rozporządzenia, opiniuje go pozytywnie.

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca jednak uwagę, na potrzebę wprowadzenia zmian w części dotyczącej oceny poszczególnych etapów konkursu na asystenta sędziego. Zachowanie proporcjonalności ocen z poszczególnych etapów postępowania wymaga zmiany proporcji w ocenie punktowej pracy pisemnej i etapu ustnego. W związku z tym Rada proponuje, aby § 7.8. projektu rozporządzenia zawierał stwierdzenie, że: "Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów", natomiast § 7.10.: "Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu asystenta sędziego oceniając je w skali od 0 do 9 punktów". Natomiast w § 7.5. zdaniem Rady zbędne jest wskazywanie miejsca zamieszkania kandydata. Wszyscy, bowiem kandydaci oceniani są jednakowo bez względu na to gdzie zamieszkują, albowiem miejsce zamieszkania zawsze można zmienić.

Ponadto w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa informacja o wynikach konkursu, przewidziana w § 12.2. projektu rozporządzania, powinna zawierać tylko dane kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego oraz rezerwową listę kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zatrudnienia.

W § 3.1.pkt 2) zdaniem Rady istotne znaczenia ma, aby kandydat przedkładał sporządzony własnoręcznie życiorys.