Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną.

Akty korporacyjne

Sędz.2017.2.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lutego 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 lutego 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2017 r. (o sygn. DL-WL-0231-16/2016/PK), pozytywnie opiniuje rozwiązania mające na celu podwyższenie standardów dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną, a znajdujące wyraz w dodaniu do § 7 projektu rozporządzenia ustępu drugiego, nakładającego na organy stosujące kontrolę operacyjną obowiązku dołączenia do przekazywanych materiałów zawierających dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postepowania karnego kopii postanowienia sądu w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli lub postanowienia sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na kontytuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje jednak, że w ramach prowadzonego postępowania zasadnym jest posługiwanie się nie kopią postanowienia sądu, a jego odpisem, gdyż jedynie załączenie poświadczonego odpisu postanowienia będzie umożliwiało urzędowe udokumentowanie zgody wyrażonej przez sąd.

W pozostałym zakresie Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia.