Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.3.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 marca 2021 r.

STANOWISKO Nr 31/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym powiadomił Pan Błażej Poboży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem z dnia 10 marca 2021 r., znak: DP-WLO-0231-1/2021/AK, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu rozporządzenia.

Jednocześnie samorząd lekarski zwraca uwagę na wyznaczenie nazbyt krótkiego 3-dniowego terminu na przekazanie opinii do przesłanego projektu. Naczelna Izba Lekarska wyznaczona poprzez zapisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) do przekazania opinii w zakresie dokumentacji medycznej, która ma istotne znaczenie w systemie ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych, w przyszłości powinna mieć możliwość zaopiniowania projektowanych zmian w dłuższym terminie.