Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

STANOWISKO Nr 35/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów, przekazanym przy piśmie Pana prof. Aleksandra Bobko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 maja 2017 r., znak: DLP.ZLS.1201.11.2017.5.DL proponuje w § 5 ust. 3 projektu wskazanie kryteriów, według których określa się dorobek naukowy nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk medycznych.