Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.12.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.

STANOWISKO Nr 125/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2021 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym poinformowano w piśmie Pana Jana Sarnowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 3 grudnia 2021 r., znak sprawy: PT7.8100.11.2020.2021.JDI.1016, negatywnie ocenia przedmiotowy projekt w zakresie w jakim przewiduje, że lekarze i lekarze dentyści, świadczący usługi w zakresie udzielania świadczeń leczniczych, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów nie mogą korzystać ze zwolnień od obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.

Prezydium NRL wnosi o zmianę projektu poprzez objęcie lekarzy i lekarzy dentystów zwolnieniami z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej w razie nieosiągnięcia limitu przychodów, określonych w projektowanym rozporządzeniu w wysokości 20 000 zł rocznie.