Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 35/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, przekazanym przy piśmie Pana Filipa Świtała - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r., znak: PT7.8100.8.2017.BRAI.144 zgłasza następujące uwagi.

Prezydium NRL zauważa, że nałożenie na grupę zawodową lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku posiadania kas on-line będzie skutkowało koniecznością poniesienia większego kosztu związanego z zakupem tego rodzaju kasy. Koszt ten nie zostanie w dostatecznym stopniu zrekompensowany na mocy rozwiązań ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk sejmowy 2503) przewidujących odliczenie od podatku tylko 90% kosztu zakupu kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

W związku z powyższym samorząd lekarski postuluje, aby grupy podatników, na których nałożono obowiązek posiadania kasy on-line, mogły skorzystać z prawa odliczenia od podatku należnego, całej kwoty wydanej na zakup kasy on-line.