Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.11.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 70/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, przekazanym przy piśmie Pana Filipa Świtały - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 14 listopada 2018 r., znak: PT7.8100.1.2018.AMT.435 zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

W § 6 ust. 1 pkt 1) po słowach "paragon fiskalny" należy wykreślić słowa "przed przyjęciem należności". Paragon fiskalny jest dokumentem, który służy potwierdzeniu dokonania sprzedaży i w związku z tym powinien potwierdzać zarówno wykonanie usługi, jak również uiszczenie ustalonej ceny. Wprowadzenie obowiązku wydawania paragonu przed przyjęciem należności - stwarza ryzyko, iż nabywca usługi przyjmie paragon bez uiszczenia wynikającej z niego ceny.

Dodatkowo wątpliwości budzi zapis § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia zobowiązujący lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację. Należy zauważyć, że identyfikację świadczonych usług medycznych zapewnia nałożony na każdego lekarza i lekarza dentystę obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, zawierającej szczegółowy zapis wykonanych procedur. Ponadto Prezydium zwraca również uwagę, że szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważane zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów. Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym. W związku z powyższym w przypadku usług medycznych zasadne jest aby na paragonie fiskalnym wystarczające było wpisanie nazwy: "usługa medyczna" z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.