Projekt Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.9.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2015 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 września 2015 r.
w przedmiocie projektu Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, doceniając ideę harmonijnego współdziałania administracji publicznej z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, dostrzega i popiera potrzebę kompleksowego uregulowania materii będącej przedmiotem projektu oraz konieczność stworzenia przejrzystych procedur regulujących współpracę podmiotów objętych programem, których rygorystyczne przestrzeganie zagwarantuje wzajemne zaufanie obywateli, organizacji pozarządowych, a także instytucji państwa w przestrzeni sprawiedliwości.