Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym.

Akty korporacyjne

Aptek.2004.9.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2004 r.

STANOWISKO PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2004 R.
w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym

Prezesi

Naczelnej Rady Adwokackiej,

Naczelnej Rady Aptekarskiej,

Krajowej Rady Izby Architektów,

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

Krajowej Rady Komorniczej,

Naczelnej Rady Lekarskiej,

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,

Krajowej Rady Notarialnej,

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Krajowej Izby Radców Prawnych,

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

Krajowej Rady Izby Urbanistów

po zapoznaniu się z projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na Rynku Wewnętrznym zgłaszają w stosunku do tego projektu następujące uwagi:

I)
Generalnie należy ponownie rozważyć, czy zawodów regulowanych dyrektywami sektorowymi nie należałoby wyłączyć spod działania Dyrektywy i raczej udoskonalić/uzupełnić poszczególne dyrektywy opisujące ich wykonywanie. Ponadto wydaje się, że lepiej byłoby wyłączyć spod regulacji Dyrektywy świadczenia zdrowotne.
1)
ad art. 4 ust. 2

Definicja "usługodawcy" powinna objąć jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2)
ad art. 4 ust. 10

Definicja opieki szpitalnej jest wadliwa, gdyż odnosi się do niezdefiniowanego pojęcia infrastruktury zdrowotnej.

3)
ad art. 5 ust. 2

Przepis powinien być wyłączony w stosunku do zawodów regulowanych, jeżeli nie nastąpi to w dyrektywach wymienionych w ust. 3, gdyż jest koniecznym, aby osoba wykonująca zawód regulowany była obowiązana, na żądanie organu Państwa Członkowskiego na terytorium którego usługa ma być wykonywana, do okazania oryginału, uwierzytelnionej kopii lub tłumaczenia przysięgłego dokumentów stwierdzających jego uprawnienie do wykonywania określonego zawodu i/lub świadczenia określonych usług.

4)
ad art. 7 ust. 1 pkt e

W celu usunięcia ew. wątpliwości interpretacyjnych, jakie mogą wystąpić w przyszłości, przepis należy uzupełnić po wyrazach "dane kontaktowe" wyrazami "samorządów zawodowych".

5)
ad art. 14

Art. 14 należy tak sformułować, aby przepis nie kolidował z prawem Państw Członkowskich do wymagania autoryzacji osób wykonujących zawody regulowane. Procedury rejestracyjne muszą być proste i nie powinny one opóźniać możliwości rozpoczęcia świadczenia usług.

6)
ad art. 16 ust. 4

Należy przewidzieć derogację ograniczeń przewidzianych w tym ustępie, a w szczególności

-
obowiązku złożenia przez usługodawcę deklaracji lub zawiadomienia /pkt b/,
-
obowiązku zgodności usługodawcy z wymaganiami dotyczącymi wykonywania danej działalności usługowej /pkt c/
-
obowiązku posiadania przez usługodawcę dokumentu tożsamości, odpowiedniego dla wykonywania prowadzonej przez niego działalności /pkt g/, gdyż są to niezbędne informacje pozwalające na zidentyfikowanie usługodawcy.
7)
ad art. 17

Ze względu na specyfikę usług świadczonych przez zawody regulowane, powinny one być objęte wyłączeniami przewidzianymi w tym przepisie.

8)
ad art. 22

W zakresie pomocy dla usługobiorców należy przyjąć zasadę, iż w swoim państwie zamieszkania usługobiorca uzyskuje informacje o instytucjach innych Państw Członkowskich, które poinformują go o wymaganiach mających zastosowanie do innych Państw Członkowskich w odniesieniu do działalności usługowej i jej wykonywania, w tym ochrony konsumentów oraz informacji dotyczących zadośćuczynienia w przypadku sporu pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą.

9)
ad art. 23

W związku z przepisami dotyczącymi przejęcia kosztów opieki zdrowotnej proponuje się, aby w przypadku kosztów opieki pozaszpitalnej (ambulatoryjnej) świadczonej w innym Państwie Członkowskim, koszty te były zwracane maksymalnie do wysokości kosztów danego świadczenia w państwie, w którym pacjent objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym.

8b)
ad art. 24
8a)
Należy skreślić art. 24, ponieważ już istnieje odrębna Dyrektywa o pracownikach delegowanych.
10)
ad art. 26

Przepis powinien bardziej precyzyjnie określić z jakich instrumentów może korzystać Państwo Członkowskie w celu realizacji wymienionych w tym przepisie obowiązków usługodawców.

11)
ad art. 27

Przepis należy uzupełnić normą, w myśl której Państwa Członkowskie dopilnują, aby usługodawcy prowadzący działalność na ich terytorium, a mający główną siedzibę na terytorium innego Państwa Członkowskiego nie byli dyskryminowani w przypadku konieczności objęcia dodatkowym ubezpieczeniem działalności zawodowej od odpowiedzialności cywilnej w szczególności w zakresie wysokości składki. Dodatkowo należy nakłaniać Państwa Członkowskie do wprowadzania ubezpieczenia szkód zdrowotnych związanych z leczeniem o system nie wymagający udowodnienia winy («non fault compensation«), najlepiej ogólnoeuropejski.

12)
ad art. 29 ust. 2

Ust. 2 należy uzupełnić poprzez dodanie sformułowania w odniesieniu do zawodów regulowanych, iż komunikaty handlowe powinny być ograniczone co do zakresu do informacji o kwalifikacjach zawodowych świadczącego usługi, zakresu i rodzaju świadczonych usług oraz miejsca, dni i godzin świadczenia usług. Należy jednocześnie utrzymać zasadę uznawania przepisów regulujących ogłaszanie się ustalane przez organizacje zawodowe (samorządy).

13)
ad art. 36 ust. 2 lit. a

Bezzasadnym jest, aby władze Państwa Członkowskiego po przeprowadzeniu kontroli wykonywania zawodu przez usługodawcę pozbawione były uprawnień do podejmowania określonych działań zmierzających do doprowadzenia do sytuacji, aby usługodawca przestrzegał obowiązujących w tym państwie przepisów, norm technicznych czy innych standardów.

Ponadto w Dyrektywie należy dookreślić, jakie rodzaje działalności wymagają objęcia systemem zezwoleń ze względu na interes publiczny, wobec nie sprecyzowania tego pojęcia.