Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie programu obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się program obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Program XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Piątek 25 maja 2018 r.

16.00 - Otwarcie części oficjalnej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy (Prezes NRL)

1. Wprowadzenie Sztandaru NIL

2. Hołd pamięci zmarłym lekarzom

3. Wystąpienie oficjalnych gości

4. Wręczenie odznaczeń państwowych

5. Wręczenie odznaczeń "Meritus pro Medicis"

6. Wręczenie medali "Hominem Inveni"

7. Wręczenie dyplomów najlepszym sportowcom wśród lekarzy

18.00 - Otwarcie części roboczej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy (Prezes NRL)

Informacja o obsłudze pilotów do elektronicznego głosowania

1. Wybory Przewodniczącego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

2. Wybory wiceprzewodniczących i sekretarzy XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

3. Uchwalenie porządku obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

4. Wybory Komisji Mandatowej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

5. Wybory Komisji Regulaminowej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

6. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy przez przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej.

7. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

8. Wybory Komisji Skrutacyjnej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy (do wyboru Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej)

9. Informacja Komisji Wyborczej o trybie oraz terminach zgłaszania kandydatów na stanowiska funkcyjne i do organów Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców NROZ i Krajowej Komisji Wyborczej

10. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków o trybie zgłaszania projektów uchwał i wniosków

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

12. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej (Prezes NRL)

13. Informacja o działalności finansowej Naczelnej Izby Lekarskiej (Skarbnik NRL)

14. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący NKR)

15. Dyskusja nad sprawozdaniami

16. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej

17. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej

18. Głosowanie w sprawie udzielenia Naczelnej Radzie Lekarskiej absolutorium za okres kadencji 2014 - 2018

19. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ)

20. Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

21. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

22. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Sądu Lekarskiego (Przewodniczący NSL)

23. Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Sądu Lekarskiego

24. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego

25. Sprawozdanie kadencyjne Krajowej Komisji Wyborczej (Przewodniczący KKW)

26. Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Krajowej Komisji Wyborczej

27. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Krajowej Komisji Wyborczej

28. Wybory Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

a) Przedstawienie list kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przez Krajową Komisję Wyborczą oraz głosowanie w sprawie zamknięcia list kandydatów

b) prezentacja kandydatów na stanowiska:

- Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,

- Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

c) głosowanie na kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

29. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Sobota - 26 maja 2018 r.

9.00 - rozpoczęcie obrad

1. Komunikat Komisji Mandatowej

2. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

3. Wystąpienie nowo wybranego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Krajowej Komisji Wyborczej VIII kadencji

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru członków Naczelnej Rady Lekarskiej

6. Wybory do Naczelnej Rady Lekarskiej

a) przedstawienie listy kandydatów oraz głosowanie w sprawie zamknięcia listy

b) prezentacja kandydatów

c) głosowanie

7. Ogłoszenie wyników wyborów głosowania do Naczelnej Rady Lekarskiej

8. Wybór Komisji Skrutacyjnych (do wyboru członków pozostałych organów

9. Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika

10. Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej)

11. Wybory do pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej

a) przedstawienie list kandydatów oraz głosowanie w sprawie zamknięcia list

b) prezentacja kandydatów

c) głosowanie

12. Ogłoszenie wyników wyborów głosowania do pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2018-2022

14. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał przedstawionymi przez Komisję Uchwał i Wniosków

15. Zamknięcie obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy