Procedura wykonywania kontroli.

Akty korporacyjne

Rewid.2016.4.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 91/19a/2016
KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie procedur wykonywania kontroli

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 z późn. zm.) i § 19 ust. 3 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowa Komisja Nadzoru postanawia, co następuje:
§  1.
Przyjmuje się procedury wykonywania kontroli planowych, stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.
§  2.
Traci moc Postanowienie Nr 53/12/2016 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie procedur wykonywania kontroli.
§  3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz kopii dokumentów załączonych do akt kontroli

ZAŁĄCZNIK Nr  2