Procedura rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Akty korporacyjne

Rewid.2015.11.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE Nr 71/7/2015
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie procedury rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011), w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów postanawia się, co następuje:
§  1.
Przyjmuje się "Procedurę rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym", stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW BIEGŁYCH REWIDENTÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYCIE OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

§  1.
Ilekroć w niniejszej procedurze rozpatrywania wniosków biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym jest mowa o:
1)
Biurze KIBR - należy przez to rozumieć Biuro Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
2)
Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
3)
Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. szkoleń;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011);
5)
rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
6)
komunikatach - należy przez to rozumieć komunikaty Rady.
§  2.
1.
Biegli rewidenci ubiegający się o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym składają wniosek do Biura KIBR sporządzony według wzoru określonego w komunikacie Nr 56/2015, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.
2.
Wnioski sporządzone bez zastosowania wzoru (załącznik nr 2) będą rozpoznawane przez Komisję pod warunkiem uwzględnienia w nich wszystkich danych i informacji określonych w § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.
§  3.
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, powinien być złożony wyłącznie w ciągu tego roku kalendarzowego, w którym biegły rewident miał obowiązek odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe, z zastrzeżeniem § 4.
§  4.
W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególną sytuacją biegłego rewidenta, wniosek, o którym mowa w § 3 może zostać złożony do Biura KIBR, nie później niż do 31 stycznia, roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Każde tego rodzaju wyjątkowe zdarzenie, powinno być udokumentowane.
§  5.
Wnioski, o których mowa w § 2, § 3 i w § 4, muszą dotyczyć wyłącznie jednego roku kalendarzowego.
§  6.
W przypadku kiedy wniosek dotyczy dwóch lub więcej lat kalendarzowych, Komisja rozpatruje wniosek wyłącznie w zakresie roku kalendarzowego - w którym, biegły rewident miał obowiązek odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe - pozostawiając pozostałe lata bez rozpoznania.
§  7.
1.
W przypadku wątpliwości co do treści złożonego wniosku oraz braku jego odpowiedniego udokumentowania, Komisja występuje do biegłego rewidenta o usunięcie braków formalnych, tj. przekazanie dodatkowych dokumentów, dowodów, wyjaśnień, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez merytorycznego rozpatrzenia. W przypadku dokonywanej przez Komisję oceny dokumentów przesłanych przez biegłego rewidenta, szczególne znaczenie dowodowe przypisuje się dokumentom urzędowym.
2.
Termin 30-dniowy na rozpatrzenie wniosku przez Radę, liczony jest od dnia prawidłowo złożonego wniosku.
§  8.
Wnioski spełniające kryteria formalno-prawne, rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich zarejestrowania w systemie obiegu dokumentów obowiązującym w Biurze KIBR.
§  9.
Komisja podejmuje decyzje w sprawie poszczególnych wniosków poprzez głosowanie, a następnie rekomenduje ich przyjęcie lub odrzucenie Radzie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80

o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Imię i nazwisko biegłego rewidenta:
Nr wpisu do rejestru:
Dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail):
Wnioskowana liczba godzin do przeniesienia:

Dotyczy roku 1 .................

Na podstawie przepisów art. 4 ust. 2f ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, tj. do dnia( 2 ) ............................. r.

Uzasadnienie:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Do wniosku dołączam następujące dokumenty 3 :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................

(podpis)

1 Należy wpisać rok, w którym biegły rewident nie miał możliwości odbycia wymaganego minimum godzinowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
2 Podana data nie może przekraczać dwóch lat od końca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy.
3 Pouczenie: niespełnienie wymagań formalnych, tj. brak kompletu dokumentów potwierdzających wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wymaganym terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.