Priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2012-2016. - OpenLEX

Priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2012-2016.

Akty korporacyjne

KRASP.2012.9.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 września 2012 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie priorytetowych obszarów działalności KRASP w kadencji 2012-2016

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2012-2016 uznaje:
-
działania na rzecz nadania edukacji {w tym szkolnictwu wyższemu), nauce i kulturze odpowiednio wysokiej rangi w hierarchii celów społeczno-gospodarczych i stworzenie im - przede wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali realizowanych zadań - właściwych warunków rozwoju, gwarantujących
-
wysoką jakość kształcenia studentów i ich właściwe przygotowanie do funkcjonowania w zorientowanym na wiedzę społeczeństwie obywatelskim,
-
godny status i warunki zatrudnienia nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wzrostu realnych wynagrodzeń, w tym realizacji zapowiedzianych podwyżek płac;
-
działania wspomagające przyjęcie i wdrożenie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i wynikających z niej projektów legislacyjnych, zmierzających do stworzenia w kraju nowoczesnego, dobrze osadzonego w kontekście międzynarodowym systemu szkolnictwa wyższego;
-
wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a zwłaszcza integracji polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, min. przez działania na rzecz powołania Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej;
-
prowadzenie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia w jego różnych formach, związanych m.in. z realizacją idei uczenia się przez całe życie;
-
podejmowanie i wspieranie inicjatyw - w zakresie kształcenia i badań naukowych -zmierzających do lepszego zintegrowania uczelni akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wnoszenia wkładu w budowanie Unii Innowacji;
-
działania na rzecz kształtowania dobrych praktyk działania uczelni, w szczególności w zakresie ochrony własności intelektualnej,
-
działania na rzecz uczelni członkowskich, min. w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, szkoleniowego i doradczego.