Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.1.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2015 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią, przedstawianego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zauważa, że byłaby to kolejna nowelizacja tego zasadniczego z punktu widzenia podatników aktu prawnego. Liczne zmiany tego aktu nie przyczyniają się do przejrzystości prawa podatkowego i z tego względu uzasadnione jest dokonywanie zmian o charakterze kompleksowym.
Proponowane, w przedstawionym Radzie do zaopiniowania projekcie, zmiany dotyczą niezwykle istotnych zagadnień a w szczególności wprowadzenia do zasad ogólnych prawa podatkowego zasady in dubio pro tributario oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Należy zauważyć, że ostatnie nowelizacje art. 70 Ordynacji podatkowej nastąpiły z dniem 15 października 2013 r. oraz z dniem 21 listopada 2013 r. Pierwsza z nich stanowiła realizację obowiązku wynikającego z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., sygn. akt P 30/11.

Rada zauważa, że aktualnie toczą się prace powołanej przez Radę Ministrów Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, których przedmiotem jest przygotowanie projektu ustawy, która zastąpi obecną Ordynację podatkową. Wydaje się zatem celowe pozostawienie rozstrzygnięcia wskazanej problematyki w przygotowywanej kompleksowej nowelizacji zasad prawa podatkowego.