Akt korporacyjny

Sędz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 1652)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 20 czerwca 2017 r. Nr GMS-WP-173-162/17 opiniuje go pozytywnie.